دریافت رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری می باشد.
کلمات کلیدی:بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری, رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری, ترکیب هیئت مدیره , ساختار مالکیت ,محافظه کاری حسابداری,تمرکزمالکیت

دارای 100صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش


فهرست مطالب صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2-بیان مسئله 3

1-3-اهمیت موضوع 4

1-4-پرسش ها 4

1-5-فرضیه ها 5

1-6-متغیرها 5

1-6-1-متغیرهای مستقل 5

1-6-2-متغیروابسته 5

1-6-3-متغیرهای کنترلی 6

1-7-جامعه آماری و نمونه 6

1-8-روش تحقیق 7

1-9-آزمون فرضیه ها و مدل های آنها 7

1-10-تعریف واژه های کلیدی 9

1-11-چارچوب کلی 10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 12

2-2-1-ترکیب هیئت مدیره 12

2-2-2-اعضاء موظف 13

2-2-3-دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل 13

2-2-4-اندازه هیئت مدیره. 13

2-2-5-محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره 13

2-2-6-ساختار مالکیت 14

2-2-7-ترکیب سهامداران 15

2-2-8-تمرکز مالکیت 16

2-2-9-محافظه کاری وساختار مالکیت 16

2-2-10-مفید بودن اطلاعات مالی 17

2-2-11-تعاریف محافظه کاری 19

2-2-12-انواع محافظه کاری 20

2-2-13-محافظه کاری نامشروط 20

2-2-14-محافظه کاری مشروط 20

2-2-15-دیدگاه های محافظه کاری 21

2-2-16-دیدگاه قراردادی 21

2-2-17-دیدگاه دعاوی قضایی 22

2-2-18-دیدگاه مالیاتی 23

2-2-19-دیدگاه قانون گذاری. 23

2-2-20-انتقاد از محافظه کاری 23

2-2-21-دفاع از محافظه کاری 25

2-2-22-معیار اندازه گیری محافظه کاری 26

2-2-23-حاکمیت شرکتی 27

2-2-24-حاکمیت شرکتی و محافظه کاری 28

2-3- پیشینه تحقیقات 29

2-3-1-تحقیقات داخلی 29

2-3-2-تحقیقات خارجی 31

2-4-خلاصه فصل 33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 36

3-2-سؤالات تحقیق 36

3-3- فرضیه‌های تحقیق 36

3-4- متغیرها،داده‌هاو نحوه اندازه‌گیری و جمع‌آوریآن‌ها 37

3-4-1- متغیرهای مستقل 38

3-4-2- متغیر وابسته 38

3-4-3- متغیرهای کنترلی 39

3-5- روش تحقیق 39

3-6-تعریف جامعه آماری و نمونه آماری 39

3-7- قلمرو تحقیق 41

3-8- روش آزمون فرضیه‌ها 41

3-8-1- آمار توصیفی 41

3-8-2- رگرسیون چندمتغیره 42

3-8-3-آزمون برقراری پیش شرط‌های مدل رگرسیون 42

3-8-4- آزمون فرضیه‌ها 42

3-9- خلاصه 44

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه 46

4-2- آمار توصیفی 46

4-3-تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها 52

4-4- نتایج 74

4-5- خلاصه 74

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادها

5-1- مقدمه 76

5-2- خلاصه تحقیق 76

5-3- یافته‌های تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج تحقیقات پیشین 76

5-4- محدودیت‌ها 83

5-5- پیشنهادات کاربردی 84

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 84

منابع و ماخذ 85

منابع فارسی 85

منابع لاتین 86

پیوستها

چکیده به زیان انگلیسی

==============================================

فهرست جداول صفحه

جدول 3-1- داده‌ها، نماد، شیوه محاسبه و مأخذ داده‌های متغیرهای مستقل 37

جدول 2-3- لیست شرکت‌های نمونه 40

جدول 4-1-توصیف متغیرهای تحقیق 46

جدول 4-2- لیست شرکت‌های حذف شده بابت داده‌های پرت 51

جدول 4-3- ضرایب همبستگی پیرسون (بالا) و اسپیرمن (پایین) متغیرهای مستقل 52

جدول 4-4–آزمون معنی داری رگرسیون 53

جدول 4-5 نتایج ضرایب همبستگی، ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 53

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 53

جدول 4-7–آزمون معنی داری رگرسیون 56

جدول 4-8 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 56

جدول 4-9 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 57

جدول 4-10–آزمون معنی داری رگرسیون 59

جدول 4-11 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 59

جدول 4-12 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 60

جدول 4-13–آزمون معنی داری رگرسیون 62

جدول 4-14 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 62

جدول 4-15 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 63

جدول 4-16–آزمون معنی داری رگرسیون 65

جدول 4-17 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 66

جدول 4-18 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 66

جدول 4-19–آزمون معنی داری رگرسیون 68

جدول 4-20 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 68

جدول 4-21 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 69

جدول 4-22–آزمون معنی داری رگرسیون 71

جدول 4-23 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 71

جدول 4-24 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 72

جدول 4-25-نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق 74

جدول 5-1- نتایج آزمون فرضیه اول 76

جدول 5-2- نتایج آزمون فرضیه دوم 77

جدول 5-3- نتایج آزمون فرضیه سوم 78

جدول 5-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم 79

جدول 5-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم 80

جدول 5-6- نتایج آزمون فرضیه ششم 80

جدول 5-7- نتایج آزمون فرضیه هفتم 81

جدول 5-8- فرضیه‌های اصلی و نتایج فرضیه‌ها 82

جدول 5-9- آزمون معنی داری ضرایب و نتایج نهایی فرضیه‌ها 83

چکیده

در این تحقیق رابطه بین ترکیب هیئت مدیره،ساختارمالکیت و محافظه کاری حسابداری، مورد آزمون قرار گرفت.به منظور آزمون تاثیرگذاری متغیرهای مستقل ترکیب هیئت مدیره(نسبت مدیران موظف به کل هیئت مدیره،دوگانگی نقش مدیر عامل،اندازه هیئت مدیره)و ساختار مالکیت(تمرکز مالکیت،مالکیت مدیران) بر متغیر وابسته(محافظه کاری حسابداری) از مدل باسو(1997)ومدل تعدیل شده باسو،رویچوداری و واتس(2006)استفاده شده است و متغیرهای کنترلی(نسبت ارزش بازار تاسال به ارزش دفتری،اهرم مالی،اندازه شرکت) در مدل آزمون مورد استفاده قرار گرفتند.

قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386تا1391می باشد.نمونه آماری این تحقیق81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه،آزمونt ،Fو دوربین واتسون استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی:ترکیب هیئت مدیره،ساختار مالکیت،تمرکزمالکیت

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تحقیق فیزیکی امواج:تحقیق فیزیکی امواج,پاورپوینت تحقیق فیزیکی امواج,دانلود پاورپوینت تحقیق فیزیکی امواج,فیزیک,پاورپوینت رشته فیزیک,دانلود پاورپوینت رشته فیزیک,پاورپوینت,دانلود,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی:مدیریت تجهیزات,تجهیزات ورزشی,مدیریت ورزشی,مدیریت تجهیزات ورزشی,پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی,تحقیق درمورد تجهیزات ورزشی,دانلود مقاله مدیریت تجهیزات ورزشی,چگونه تجهیزات ورزشی را خریداری كنیم؟,چگونه تجهیزات ورزشی را انبار كنیم؟,چگونه تجهیزات ورزشی را توزیع كنیم؟,چگونه تجهیزات ورزشی را تعمیر كنیم؟,چگونه برنامه مدیریت تجهیزات ورزشی خود را

پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام:پروژه کارافرینی کشتارگاه دام,طرح توجیهی کشتارگاه دام,کارآفرینی کشتارگاه دام,دانلود پروژه کشتارگاه دام,دانلود کارآفرینی کشتارگاه دام,طرح توجیه فنی کشتارگاه دام,توجیه اقتصادی کشتارگاه دام,طرح کارآفرینی,طرح توجیهی,طرح اشتغال زایی,طرح درآمدزایی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح اشتغال زایی,دانلود طرح درآمدزایی

پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ ونک تهران:پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ ونک تهران,مجتمع مسکونی باغ ونک تهران,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

مبانی و پیشینه نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی:فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,مبانی و پیشینه نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,پیشینه نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

آزمون آر کی تایپ‌های زنانه:آزمون آر کی تایپ‌های زنانه, آزمون ,آر کی تایپ‌های زنانه

مبانی نظری یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری:مبانی نظری یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری,مبانی نظری یادگیری سازمانی,مبانی نظری سازمان یادگیرنده،,مبانی نظری یادگیری,مبانی نظری, یادگیری سازمانی, سازمان یادگیرنده, یادگیری

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک:سبک معماری گوتیک,پاورپوینت سبک معماری گوتیک,دانلود پاورپوینت سبک معماری گوتیک,ویژگیهای سبک معماری گوتیک,پاورپوینت ویژگیهای سبک معماری گوتیک,دانلود پاورپوینت ویژگیهای سبک معماری گوتیک,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معما

مقاله- بتن سبک اتو کلاو شده:بتن اسفنجی اتوکلاو شده,بتن سبک اتوکلاو شده,ترجمه بتن اسفنجی اتوکلاوشده,ترجمه مقاله بتن سبک اتوکلاو شده,مقاله بتن اسفنجی اتوکلاو شده,مقاله بتن سبک اتوکلاو شده,ترجمه مقاله بتن اسفنجی اتوکلاو شده,پروژه,پایان نامه ,تحقیق,مقاله ,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود پژوهش

بررسی علل و عوامل غیر بودن شدن بهورزان خانه بهداشت:پایان نامه بررسی علل و عوامل غیر بودن شدن بهورزان خانه بهداشت ,علل و عوامل غیر بودن شدن,غیر بودن شدن بهورزان خانه بهداشت ,پایان نامه بررسی علل و عوامل غیر بودن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق